Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Delta Advocaten te verrichten en verrichte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen). Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Delta Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon bij Delta Advocaten zal worden uitgevoerd. Onder persoon wordt in het kader van deze bepaling verstaan: iedere huidige of voormalige directe of indirecte ondergeschikte of niet-ondergeschikte, al dan niet ingeleende werknemer, adviseur, bestuurder of maat van Delta Advocaten. Personen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Het staat Delta Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door door haar aan te wijzen maten en personeelsleden van Delta Advocaten te laten uitvoeren.

Artikel 3

Delta Advocaten zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Delta Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Delta Advocaten voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.

Artikel 4

Indien de uitvoering van een opdracht door Delta Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Delta Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Delta Advocaten komt. Het door Delta Advocaten verzekerde bedrag terzake vermogensschade is thans € 2.000.000,- per aanspraak met een maximum van tweemaal dat bedrag per jaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de boven bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever terzake de opdracht, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Delta Advocaten is betaald, tot een maximum van € 25.000,-. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Delta Advocaten aansprakelijk is.

Artikel 5

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de inhoud van) de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 6

Delta Advocaten is te allen tijde gerechtigd de aan haar verleende opdrachten eenzijdig te beëindigen, zonder enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade aan de zijde van opdrachtnemer of derden. Indien zij van dit recht gebruikt maakt, zal zij opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen en hem een redelijke termijn geven om een nieuwe opdrachtnemer in te schakelen.

Artikel 7

Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en, indien van toepassing, omzetbelasting verschuldigd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals deze van tijd tot tijd door Delta Advocaten zullen worden vastgesteld. Door Delta Advocaten ten behoeve van oprachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

Artikel 8

Delta Advocaten is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.

Artikel 9

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Delta Advocaten is gerechtigd om in geval van declaraties welke 90 dagen na factuurdatum onbetaald zijn gebleven buitengerechtelijke kosten ad 15% van het te incasseren bedrag in rekening te brengen met een minimum van € 150,–. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door Delta Advocaten aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Delta Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de opdrachtgever en Delta Advocaten kennis te nemen, met dien verstande dat Delta Advocaten bevoegd blijft de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de opdrachtgever en Delta Advocaten kennis te nemen.

Artikel 11

Op onze advocatuurlijke dienstverlening is de kantoorklachtenregeling van Delta Advocaten van toepassing. Deze regeling is op aanvraag beschikbaar en kan worden aangevraagd via [email protected]. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.

Artikel 12

Ons kantoor heeft een privacystatement opgesteld, waarmee wij inzichtelijk hebben gemaakt dat wij uitvoering geven aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) neergelegde informatieplicht aan diegenen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Dit privacystatement is te vinden op onze website, www.delta-advocaten.nl en op te vragen via [email protected].

Artikel 13

Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van Delta Advocaten, maar ook ten behoeve van alle partners, hun eventuele bestuurders, bestuurders van Delta Advocaten, alle personen die voor Delta Advocaten werkzaam zijn en alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Delta Advocaten zijn ingeschakeld.

Artikel 14

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]