Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de rechtsverhouding tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds. Binnen het bestuursrecht zijn wij vooral gespecialiseerd in het ruimtelijke ordeningsrecht en bestuurlijke sancties.

Ruimtelijke ordening

Het ruimtelijke ordeningsrecht gaat over de regels die gelden voor de openbare ruimte. Voor de meeste veranderingen van een bouwwerk is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Om te beoordelen of een omgevingsvergunning kan worden verleend, is onder meer het bestemmingsplan van belang. Ieder deel van Nederland valt onder een bestemmingsplan; hierin staat beschreven hoe een bepaald stuk grond mag worden gebruikt.

Bestuurlijke boete, dwangsom of bestuursdwang

De overheid is belast met handhaving van regelgeving. Zodra sprake is van een illegale situatie, dan is de overheid bevoegd om handhavend op te treden. Dat kan gebeuren door het opleggen van een last onder dwangsom, het toepassen van bestuursdwang of door een bestuurlijke boete op te leggen. Delta Advocaten heeft ruime ervaring met deze procedures en kunnen u bijstaan in het geval u te maken krijgt met een boete, dwangsom of bestuursdwang.

Advocaat bestuursrecht

Een advocaat bestuursrecht is bijzonder nuttig wanneer u te maken krijgen met de gemeente of Rijksoverheid. Specifiek in Amsterdam hebben wij goede kennis van alle bestaande regelgeving, zoals de Huisvestingswet en Huisvestingsverordening. Wanneer mag je bijvoorbeeld je woning verhuren aan toeristen (Airbnb) of aan studenten (studentenverhuur)? En wat zijn de consequenties als u (per ongeluk) in strijd met die regels handelt? Daarnaast komt het vaak voor dat een woning gesplitst of juist samengevoegd gaat worden. Wij kennen de regels en zijn u graag van dienst.

Naar rechtsgebieden

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Wanneer is er een vergunning nodig voor een verbouwing? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De uitgebreide check om vast te stellen of er een vergunning nodig is staat hier. De meest voorkomende verbouwingen waarvoor (onder voorwaarden) geen vergunning nodig is, zijn:
– uitbouwen op het achtererf;
– het plaatsen van een dakkapel;
– een interne, niet constructieve verbouwing
– het uitvoeren van normaal onderhoud

Kan ik bezwaar aantekenen tegen een verleende vergunning, terwijl ik eerder geen zienswijze heb ingediend? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Nee. De standaard rechtsbescherming in het bestuursrecht bestaat uit bezwaar (tegen een genomen besluit), vervolgens beroep bij de rechtbank en daarna hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In sommige gevallen is dat anders. Dan neemt het bestuursorgaan eerst een voornemen tot een besluit. Daartegen kan dan een zienswijze worden ingediend. Pas daarna volgt het definitieve besluit. Er is dan geen bezwaar mogelijk, maar er moet dan direct beroep worden ingesteld. Als er geen zienswijze is ingediend, is dat niet mogelijk.

Gerelateerde blogs

19-03-2019

Schade door weigering vergunning

Koop- en aannemingsovereenkomsten bevatten geregeld (en met goede reden) bepalingen…

04-01-2019

17-11-2018

06-11-2018

Voorwaarden toeristenverhuur in Amsterdam

Toeristenverhuur via Airbnb of andere websites leidt met name in…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]