Contractenrecht

Het contractenrecht wordt ook wel verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht genoemd. Zodra twee of meer partijen met elkaar een overeenkomst sluiten, ontstaan over en weer rechten en verplichtingen. Als een van de partijen die verplichtingen niet of niet deugdelijk nakomen, dan ontstaat een conflict.

Wij kunnen u ondersteunen bij de volgende onderwerpen:

Opstellen van een overeenkomst

Het is allereerst van belang om een goede overeenkomst op te stellen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk gaat het juist daarbij mis. Vaak ontbreken belangrijke bepalingen of zijn deze onduidelijk geformuleerd.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden meestal niet gelezen, maar zijn wel belangrijk. Als deze op de juiste manier van toepassing zijn verklaard, maken ze een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst. Het hebben van goede algemene voorwaarden is daarom onontkoombaar. Als de algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing zijn, dan is het van belang om de (belangrijke) bepalingen wel goed te kennen.

Contractmanagement

Het opstellen van een overeenkomst is één ding, maar het uitvoeren van een overeenkomst is minstens zo belangrijk. Als een van de betrokken partijen niet handelt zoals voorgeschreven, dan moet de andere partij zorgvuldig handelen om alle rechten te behouden. Zo moet er tijdig worden geklaagd over een tekortkoming en moet er meestal een ingebrekestelling worden uitgestuurd.

Advocaat contractenrecht

Een advocaat op het gebied van is nodig als er een conflict ontstaat of dreigt te ontstaan over de uitvoering van een overeenkomst. Zoals hiervoor vermeld, is het zaak om correct te reageren zodat alle rechten blijven behouden. Zo is het noodzakelijk om tijdig te klagen en de andere partij in de gelegenheid te stellen om alsnog deugdelijk na te komen. Gebeurt dat niet, dan kan het recht op herstel en schadevergoeding verloren gaan. Wij adviseren u om tijdig met ons contact te nemen.

Naar rechtsgebieden

Contactformulier

 

Veelgestelde vragen

Kan ik alles in een overeenkomst afspreken? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Het contractenrecht is gebaseerd op contractsvrijheid, oftewel om te contracteren met wie je wil en wat je wil. Dat neemt niet weg dat in de wet tal van bepaling zijn opgenomen ter bescherming van de maatschappelijke orde en bepaalde partijen (bijvoorbeeld huurders van woonruimte). Van een aantal van die beschermende bepalingen kun je niet afwijken, ook niet als je dat uitdrukkelijk met instemming van jouw contractpartij doet en in jouw contract vastlegt. Het is bij contractvorming dus van groot belang om te weten welke ruimte de wet je biedt.

Wat geldt bij een verschil in uitleg van een bepaling? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Hoewel partijen er doorgaans alles aan doen om hun afspraken duidelijk op papier te zetten, kan daar dikwijls toch onenigheid over bestaan. In dergelijke gevallen is niet alleen de tekst van het contract bepalend. De verhouding tussen partijen wordt dan ingevuld aan de hand van het zogenoemde Haviltex-criterium: De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

Is er een overeenkomst? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Schriftelijke vastlegging daarvan is in verreweg de meeste gevallen niet vereist. Evenmin is vereist dat over alle punten overeenstemming is bereikt. Overeenstemming over de zogenoemde “essentialia”, de kernpunten van een overeenkomst volstaat.

Wanneer geldt het schriftelijkheidsvereiste en wie kan daar een beroep op doen? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Over de toepasselijkheid van het schriftelijkheidsvereiste bestaat nogal wat verwarring. Het is (kortweg) van toepassing wanneer een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (dus geen BV, maar ook geen eenmanszaak) een woning koopt. Als de koop in dat geval niet schriftelijk is vastgelegd, is er geen koopovereenkomst tot stand gekomen en kan de verkoper de woning dus nog gewoon aan een ander verkopen. Het schriftelijkheidsvereiste is bedoeld ter bescherming van de koper, maar kan de verkoper daar ook een beroep op doen. Een particuliere verkoper wel. Een professionele verkoper kan echter (zonodig in een kortgeding) gedwongen tot schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken en zodoende tot verkoop van de woning.

Gerelateerde blogs

24-12-2018

Huur of gebruiksovereenkomst?

Voor de totstandkoming van een huurovereenkomst is geen ondertekening van…

19-12-2018

Wanneer geldt het schriftelijkheidsvereiste?

Het beginsel van contractvrijheid brengt niet alleen mee dat je…

17-12-2018

Voorkomen van ontbinding.

Voor iedere overeenkomst (of het nou huur, koop of aanneming…

18-11-2018

Matiging van een contractuele boete

In veel standaardcontracten is een boete opgenomen voor het geval…

05-11-2018

Goedkeuring afwijkend beding

Ter bescherming van huurders van bedrijfsruimte in de zin van…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]