Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden in de wet omschreven als een of meer bedingen die zijn opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen en niet de kern van de prestaties van partijen aangeven. De koopprijs zal in beginsel dus geen algemene voorwaarde kunnen zijn, zelfs al staat de koopprijs op een stuk papier dat algemene voorwaarden genoemd wordt.

Toepasselijkheid

Een verwijzing naar algemene voorwaarden volstaat niet voor de werking daarvan. Jouw algemene voorwaarden moeten op de overeenkomst van toepassing worden verklaard. Doe dat bij totstandkoming van de overeenkomst en niet door daar pas op je facturen naar te verwijzen.

Terhandstelling

Let erop dat de voorwaarden aan jouw contractpartij worden verstrekt. Dat kan door middel van een hardcopy, maar ook digitaal. Het best is om in de overeenkomst op te nemen dat die ter hand zijn gesteld en jouw contractpartij daarvoor te laten tekenen. Zo voorkom je dat later weersproken kan worden dat ze zijn verstrekt. Worden ze niet verstrekt, kunnen die door particulieren en kleine bedrijven vernietigd worden. Dan kan je daar dus geen beroep op doen.

Uitsluiting algemene voorwaarden wederpartij

Ten tweede moet de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van jouw wederpartij worden uitgesloten.

Standaardvoorwaarden

Om een slepende onderhandeling over die voorwaarden te voorkomen, zijn er tal van standaardvoorwaarden voor handen. In de bouw zijn dat bijvoorbeeld de UAV, UAV-gc en AVA en bij huurcontracten ROZ.

Afwijking algemene voorwaarden

Partijen kunnen in hun overeenkomst van algemene voorwaarden (ook standaardvoorwaarden) afwijken. Het is wel zinvol (en in sommige gevallen zelfs vereist) om dat uitdrukkelijk te doen, bijvoorbeeld door dat te formuleren als: “In afwijking van artikel (…)”

Onredelijkheid

Hou er ook rekening mee dat sommige voorwaarden voor consumenten (en kleine bedrijven) onredelijk worden geacht. Die voorwaarden zijn in de wet opgenomen in de grijze, zwarte en blauwe lijst en kunnen ook vernietigd worden.

Vanwege het belang van sommige algemene voorwaarden – zoals aansprakelijkheidsbeperkingen – is het zaak om daar bij de uitvoering van de overeenkomst gen discussie over te krijgen.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]