Privacy

Algemeen

Delta Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Delta Advocaten verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Delta Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Delta Advocaten veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Delta Advocaten.

Delta Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Zo hebben wij uw persoonsgegevens nodig om de aan ons verstrekte opdracht uit te kunnen voeren en om een deugdelijke administratie te kunnen voeren. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen houden en u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen. Wij hebben uw persoonsgegevens daarnaast nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Daarbij kan worden gedacht aan wettelijke voorschriften die zien op de inrichting van onze bedrijfsvoering. In voorkomend geval zijn wij op grond van de Wwft gehouden om een kopie van uw identiteitsbewijs in ons dossier te bewaren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Delta Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Zo hebben wij uw persoonsgegevens nodig om de aan ons verstrekte opdracht uit te kunnen voeren en om een deugdelijke administratie te kunnen voeren. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen houden en u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen. Wij hebben uw persoonsgegevens daarnaast nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Daarbij kan worden gedacht aan wettelijke voorschriften die zien op de inrichting van onze bedrijfsvoering. In voorkomend geval zijn wij op grond van de Wwft gehouden om een kopie van uw identiteitsbewijs in ons dossier te bewaren.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Delta Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting,
  • uitvoering van een overeenkomst en
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)

Delen van persoonsgegevens

Delta Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Delta Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Delta Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Delta Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Delta Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Delta Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Delta Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Delta Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Delta Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Delta Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Delta Advocaten
T.a.v. dhr. R. Beuker
Keizersgracht 482
1017 EG AMSTERDAM
[email protected]

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Delta Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Delta Advocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Delta Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Aanpassing privacy statement

Delta Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met

Delta Advocaten
dhr. R. Beuker
Keizersgracht 482
1017 EG AMSTERDAM
[email protected]

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]