Vastgoedadvocaat Amsterdam

Onder het vastgoed vallen diverse rechtsgebieden. De belangrijkste daarvan zijn het bouwrecht, het omgevingsrecht en het huurrecht. Daarnaast is Delta Advocaten ook gespecialiseerd in het appartementsrecht.

Bouwrecht

Het bouwrecht gaat over de regels die gelden voor het (ver)bouwen van bouwwerken. Veel van die regels zijn vastgelegd in standaardvoorwaarden, zoals de UAV 2012. Een vastgoedadvocaat kent deze regels en kan u adviseren over diverse onderwerpen, zoals:

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is een volstrekt andere tak van sport. Het gaat hierbij om regels van publiekrecht, die door de overheid zijn opgelegd en worden gehandhaafd. Een centrale rol in het omgevingsrecht speelt het bestemmingsplan. Hierin zijn onder meer regels opgenomen over het bouwen van bouwwerken en het gebruik daarvan. Voor veel bouwwerkzaamheden is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Een vastgoedadvocaat wordt doorgaans ingeschakeld bij de volgende onderwerpen:

  • Bezwaar tegen de weigering of juist verlening van een omgevingsvergunning
  • Planschade bij de wijziging van een bestemmingsplan
  • Procedures bij het vaststellen van een bestemmingsplan
  • Bestuursdwang en dwangsommen bij de handhaving van het omgevingsrecht

Huurrecht

Wanneer wordt gesproken over het huurrecht gaat het vrijwel steeds over de huur van onroerende zaken, zoals woningen, winkels of kantoorpanden. Voor al deze categorieën gelden verschillende wettelijke regimes. Een vastgoedadvocaat wordt onder meer ingeschakeld voor advies over:

  • Opzegging van de huurovereenkomst
  • Ontstaan van een huurachterstand
  • Ontbinding van de huurovereenkomst
  • Gebreken ten aanzien van het gehuurde
  • Al dan niet illegale onderhuur, dat vooral in Amsterdam veel voorkomt

Delta Advocaten te Amsterdam

Ons kantoor is gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Wij staan al tientallen jaren cliënten bij op de verschillende onderdelen van dit rechtsgebied. Wij zijn gevestigd in Amsterdam, maar treden ook daarbuiten op. Als u een vraagt heeft over een vastgoed gerelateerde zaak, dan kunt u gerust contact opnemen voor een kennismakingsgesprek.

Vastgoedadvocaat

U met ons bellen op 020-2442325 of mail [email protected]. Het onderstaande contactformulier invullen, kan uiteraard ook.

Contactformulier

 

Veelgestelde vragen

Wanneer geldt het schriftelijkheidsvereiste en wie kan daar een beroep op doen? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Over de toepasselijkheid van het schriftelijkheidsvereiste bestaat nogal wat verwarring. Het is (kortweg) van toepassing wanneer een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (dus geen BV, maar ook geen eenmanszaak) een woning koopt. Als de koop in dat geval niet schriftelijk is vastgelegd, is er geen koopovereenkomst tot stand gekomen en kan de verkoper de woning dus nog gewoon aan een ander verkopen. Het schriftelijkheidsvereiste is bedoeld ter bescherming van de koper, maar kan de verkoper daar ook een beroep op doen. Een particuliere verkoper wel. Een professionele verkoper kan echter (zonodig in een kortgeding) gedwongen tot schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken en zodoende tot verkoop van de woning.

Wanneer is er een vergunning nodig voor een verbouwing? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De uitgebreide check om vast te stellen of er een vergunning nodig is staat hier. De meest voorkomende verbouwingen waarvoor (onder voorwaarden) geen vergunning nodig is, zijn:
– uitbouwen op het achtererf;
– het plaatsen van een dakkapel;
– een interne, niet constructieve verbouwing
– het uitvoeren van normaal onderhoud

Wat houdt ontruimingsbescherming in? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De wet kent twee soorten huur van bedrijfsruimte. Huur in de zin van artikel 7:290 BW. Dat zijn bijvoorbeeld winkels en horecazaken. Huurders van dergelijke bedrijfsruimte genieten een aanzienlijke bescherming, onder meer voor wat betreft de duur van de overeenkomst en de mogelijkheden tot beëindiging daarvan. Bedrijfsruimte die niet onder de werking van 7:290 BW valt, valt onder artikel 7:230a BW. Huurders van dergelijke bedrijfsruimte hebben aanzienlijk minder wettelijke bescherming. De wet kent hen ontruimingsbescherming toe. Dat houdt kortweg in dat de huurder de kantonrechter kan verzoeken om zijn verplichting tot ontruiming van de bedrijfsruimte met een jaar kan verlangen. De rechter beslist op basis van een belangenafweging van de verhuurder en de huurder. Het verzoek tot verlenging kan in totaal drie keer worden gedaan, waarbij wordt opgemerkt dat de kans van slagen telkens afneemt.

Wie is na levering aansprakelijk voor onverwachte eigenschappen van de woning? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De wet bepaalt dat de koper de eigenschappen mag verwachten die voor een normaal gebruik van de woning nodig zijn. Daar wordt in de NVM-koopakte echter vanaf geweken. Daarin is een exoneratie (uitsluiting van aansprakelijkheid) van de verkoper opgenomen. Die exoneratie houdt in dat de woning zal worden overgedragen met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Daarmee wordt het risico bij koper gelegd. De verkoper garandeert echter tevens dat de woning de eigenschappen heeft die voor een normaal gebruik nodig zijn. Dat biedt de koper enig comfort, ware het niet dat die garantie vervolgens met tal van aanvullende clausules (ouderdomsclausule, asbestclausule, niet-zelfbewoningsclausule) nagenoeg volledig wordt uitgehold. Het komt er kort gezegd op neer dat onverwachte eigenschappen van de woning die zich na levering voordoen voor rekening en risico voor de koper komen. Dat is natuurlijk anders als de verkoper met opzet handelt.

Gerelateerde blogs

13-12-2018

Aannemer aansprakelijk voor garantie oplevering?

Een van de belangrijkste onderdelen van een aannemingsovereenkomst is het…

11-10-2018

Bent u altijd courtage verschuldigd bij (ver)koop woning?

Zeker bij bemiddeling door NVM-makelaars zullen de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]