Oplevering

De oplevering vormt het belangrijkste onderdeel voor ieder bouwproject. Het betekent dat de aannemer klaar is en de aansprakelijkheid voor het werk van de aannemer overgaat op de opdrachtgever. Het is dus van het grootste belang om op dat moment te beoordelen en vast te leggen of aan alle verplichtingen is voldaan. Zowel de wet als de standaardvoorwaarden als de UAV en UAV-gc bevatten bepalingen omtrent de gang van zaken rondom oplevering.

Voorafgaand aan oplevering vindt er een opname van het werk plaatst. Die keuring dient binnen een redelijke termijn (volgens de UAV binnen acht dagen na gereedmelding) plaats te vinden. Doet de opdrachtgever dat niet, wordt het werk geacht goedgekeurd te zijn.

Eventuele gebreken die tijdens de opname worden geconstateerd worden in een proces-verbaal van opname vastgelegd. Afhankelijk van de ernst en omvang van de gebreken kan de opdrachtgever het werk onder voorbehoud van herstel van gebreken) aanvaarden of weigeren. Overigens staan kleine gebreken volgens de UAV niet aan oplevering in de weg.

Als de opdrachtgever het werk aanvaard, is het opgeleverd en draagt de opdrachtgever vanaf dat moment het risico voor het werk.

Aanvaardt de opdrachtgever het werk niet, wordt de aannemer in de gelegenheid gesteld om gebreken te herstellen, waarna opnieuw een opname van het werk plaats vindt.

Het werk kan dus meerdere keren worden opgenomen, maar er vindt maar een keer oplevering van het werk plaats. Die oplevering impliceert goedkeuring van het werk (evt. onder voorbehoud van herstel van gebreken).

Evenals ten aanzien van meerwerk ontstaan ook vaak geschillen over de oplevering. De aannemer acht het werk gereed, maar de opdrachtgever niet en onthoudt goedkeuring. De aannemer krijgt dan zijn laatste termijn niet betaald, maar moet ook kosten blijven maken omdat het werk voor zijn risico komt zolang het niet is opgeleverd. Niet zelden oefent de aannemer in dat soort gevallen zijn retentierecht uit. Als de opdrachtgever zijn goedkeuring ten onrechte heeft onthouden, komen die kosten voor zijn rekening. Tegelijkertijd kan de aannemer aanzienlijke boetes verschuldigd raken als de goedkeuring terecht blijkt te zijn onthouden. Het is derhalve voor beide partijen van wezenlijk belang om snel duidelijkheid te krijgen over de vraag of het werk opleveringsgereed is. Dat kan bijvoorbeeld door een bouwkundige in te schakelen of de kwestie in kort geding aan de Raad van Arbitrage voor te leggen.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]