Omgevingsrecht advocaat Amsterdam

Het omgevingsrecht is het onderdeel van het bestuursrecht dat gaat over de ruimtelijke ordening. De meeste mensen krijgen met het omgevingsrecht te maken als zij hun woning of bedrijfspand willen verbouwen. Er is dan een omgevingsvergunning nodig. Voor 2010 heette deze vergunning de bouwvergunning. De regels over het omgevingsrecht staan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een zogenoemde “gebonden beschikking”. Dat wil zeggen dat het college van burgemeester en wethouders, dat namens de gemeente op een omgevingsvergunning beslist, geen beleidsvrijheid heeft. Een omgevingsvergunning moet worden verleend als voldaan is aan de voorwaarden daarvoor. De belangrijkste voorwaarden zijn kort gezegd:

  • de bouwactiviteit is niet in strijd met het Bouwbesluit 2012
  • de bouwactiviteit is niet in strijd met de gemeentelijke Bouwverordening
  • de bouwactiviteit is toegestaan op grond van het bestemmingsplan
  • het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is niet in strijd met redelijke eisen van welstand

Bestemmingsplan

Het vaststellen van een bestemmingsplan is verplicht. Dat betekent dat ieder stuk grond in Nederland een bestemming heeft. In het bestemmingsplan staan regels opgenomen over toegestane bouwwerken, maar ook over toegestaan gebruik van de gronden. De bouwregels bepalen bijvoorbeeld dat maximaal 5 meter hoog mag worden gebouwd en alleen in een bepaald bouwvlak. De gebruiksregels bepalen bijvoorbeeld dat een gebouw uitsluitend is bestemd om te worden gebruikt als woning. Het houden van kantoor is in dat voorbeeld dan dus niet toegestaan.

Redelijke eisen van welstand

De redelijke eisen van welstand zijn doorgaans vastgelegd in een gemeentelijke Welstandsnota. Aan de hand daarvan adviseert een welstandscommissie het college over de vraag of een voorliggend bouwplan acceptabel is. Regelmatig komt het voor dat een welstandscommissie nog wel op- en aanmerkingen heeft en dat het bouwplan moet worden aangepast. Als een omgevingsvergunning wordt geweigerd op de grond dat het bouwplan strijdig is met de redelijke eisen van welstand, dan is het raadzaam om een contra-advies aan te vragen.

Bouwen zonder omgevingsvergunning en strijdig gebruik

Als zonder omgevingsvergunning wordt gebouwd of als een perceel of gebouw wordt gebruikt in strijd met de bestemming, dan zal de gemeente handhavend optreden. Allereerst wordt dan bekeken of het bouwwerk of het gebruik alsnog door een omgevingsvergunning gelegaliseerd kan worden. Zo niet, dan zal het handhavingstraject worden gestart.

Voornemen toepassing bestuursdwang of oplegging dwangsom

Dit handhavingstraject begint met een voornemen om bestuursdwang toe te passen of een dwangsom op te leggen. Tegen dat voornemen kan dan een zienswijze worden ingediend. Als die zienswijze niet leidt tot een ander oordeel, volgt een definitief handhavingsbesluit. De gemeente stelt dan een termijn, de begunstigingstermijn, vast waarbinnen het bouwwerk moet zijn afgebroken of het strijdig gebruik moet zijn beëindigd. Als dat niet gebeurt, kan de gemeente de overtreding zelf beëindigen door toepassing van bestuursdwang. De kosten worden dan verhaald op de overtreder. Gebruikelijker is echter dat een last onder dwangsom wordt opgelegd.

Waarom Delta Advocaten te Amsterdam?

Als specialist zowel op het gebied van bestuursrecht als op het gebied van bouwrecht hebben wij een duidelijke meerwaarde. Wij hebben veel ervaring met zowel privaatrechtelijke als bestuursrechtelijke procedures over het bouwen en verbouwen van woningen, met name in de regio Amsterdam. Echter, ook als u buiten Amsterdam op zoek bent naar een advocaat, kunnen wij u van dienst zijn. Veel regels gelden door het hele land.

Vragen over omgevingsrecht?

Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld een geweigerde omgevingsvergunning of een opgelegde last onder dwangsom, kunt u contact opnemen op nummer 020-2442325 of per mail op [email protected]. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen.

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Kan ik bezwaar aantekenen tegen een verleende vergunning, terwijl ik eerder geen zienswijze heb ingediend? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Nee. De standaard rechtsbescherming in het bestuursrecht bestaat uit bezwaar (tegen een genomen besluit), vervolgens beroep bij de rechtbank en daarna hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In sommige gevallen is dat anders. Dan neemt het bestuursorgaan eerst een voornemen tot een besluit. Daartegen kan dan een zienswijze worden ingediend. Pas daarna volgt het definitieve besluit. Er is dan geen bezwaar mogelijk, maar er moet dan direct beroep worden ingesteld. Als er geen zienswijze is ingediend, is dat niet mogelijk.

Wanneer is er een vergunning nodig voor een verbouwing? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De uitgebreide check om vast te stellen of er een vergunning nodig is staat hier. De meest voorkomende verbouwingen waarvoor (onder voorwaarden) geen vergunning nodig is, zijn:
– uitbouwen op het achtererf;
– het plaatsen van een dakkapel;
– een interne, niet constructieve verbouwing
– het uitvoeren van normaal onderhoud

Gerelateerde blogs

19-03-2019

Schade door weigering vergunning

Koop- en aannemingsovereenkomsten bevatten geregeld (en met goede reden) bepalingen…

04-01-2019

17-11-2018

06-11-2018

Voorwaarden toeristenverhuur in Amsterdam

Toeristenverhuur via Airbnb of andere websites leidt met name in…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]