Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een wettelijk verplicht document ten aanzien van de ruimtelijke ordening dat door een gemeente opgesteld moet worden. In het bestemmingsplan is voor ieder stuk grond in Nederland bepaald welke bouwwerken daarop zijn toegestaan en welk gebruik op die gronden mogelijk is.

In een bestemmingsplan zijn bouwregels en gebruiksregels opgenomen. De bouwregels hebben bijvoorbeeld betrekking op de locatie van een bouwwerk, de maximale afmetingen daarvan en de maximale bouwhoogte. De gebruiksregels schrijven bijvoorbeeld voor dat een bepaald stuk grond slechts bestemd is om te worden gebruikt als tuin of als woning.

De regels over bestemmingsplannen zijn vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. De gemeente is verplicht om eenmaal per tien jaar het bestemmingsplan te herzien. Dat hoeft dan niet een algehele herziening te zijn, maar volstaan kan worden met de vaststelling dat het plan nog voldoende up to date is.

Tegen een procedure tot vaststelling van een bestemmingsplan staan rechtsmiddelen open. Tegen een ontwerpstemmingsplan kan een zienswijze worden ingediend. Als daar niets mee wordt gedaan, dan staat vervolgens beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]