Herstel van een ongeldige inschrijving

Gepubliceerd op 05-11-2018 — Geschreven door Stefan Dalmolen

Het komt vaak voor dat een inschrijving op een aanbestedingsprocedure gebreken bevat. Meestal leidt dit direct tot ongeldigverklaring van de inschrijving, maar in sommige gevallen is herstel mogelijk. Dat deze herstelmogelijkheid een uitzondering is, blijkt wel uit een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag.

Uitspraak Capgemini / Staat

In die zaak had Capgemini ingeschreven op een aanbesteding van het Rijk, maar had bij de beantwoording van een van de vragen in een tabel lettergrootte 5 gebruikt van het lettertype Verdana. In de aanbestedingsstukken stond echter voorgeschreven dat de beantwoording van die vraag in lettergrootte 9 geschreven diende te worden en dat deze maximaal 2 A4-tjes mocht beslaan. Capgemini voerde aan dat dit gebrek eenvoudig hersteld kon worden door de tekst niet in een tabel weer te geven, maar als platte tekst. Als die tekst vervolgens in lettergrootte 9 opgenomen zou worden, dan bleef de beantwoording binnen de 2 A4-tjes.

De Staat is hiermee niet akkoord gegaan en heeft de inschrijving ongeldig verklaard. De Voorzieningenrechter gaf de Staat gelijk. Naar het oordeel van de rechter is de tekst weliswaar letterlijk overgenomen uit de tabel, maar miskent Capgemini dat de koppen boven de kolommen in de tabel inhoudelijke informatie geven. Door het opnemen in platte tekst verdwijnen die koppen en kolommen, zodat sprake is van een inhoudelijke wijziging.

Wanneer is herstel wél mogelijk?

Het antwoord daarop is: vrijwel nooit. De beginselen van gelijke behandeling en transparantie verzetten zich in beginsel tegen de mogelijkheid dat een inschrijver zijn inschrijving nadien nog wijzigt of aanvult. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een uitzondering worden aanvaard. Daarvan is sprake als de inschrijving “klaarblijkelijk een eenvoudige precisering behoeft” of om een kennelijke materiële fouten recht te zetten, mits deze wijziging er niet toe leidt dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt voorgesteld. Dit volgt uit het SAG-arrest van het Hof van Justitie. Het Manova-arrest van datzelfde Hof voegt daaraan nog toe dat dit weer niet kan als het gaat om informatie die op straffe van uitsluiting moest worden verstrekt.

Advocaat aanbestedingsrecht

Als advocaat aanbestedingsrecht worden wij vaak ingeschakeld om te beoordelen of sprake is van een ongeldige inschrijving en zo ja, of deze kan worden hersteld. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact met Stefan Dalmolen, hetzij via e-mail, hetzij per telefoon (020-2442325).

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]