Akte van Splitsing

Splitsing van (bijvoorbeeld) een pand vereist een notariële akte, de splitsingsakte, en inschrijving daarvan in de openbare registers.

Splitsingsakte

In de akte van splitsing is vastgelegd in welke delen een gebouw is gesplitst, hoe groot deze delen zijn, hoeveel stemmen een appartementseigenaar krijgt in de vergadering en hoe groot zijn maandelijkse bijdrage is.

Splitsingstekening

De akte van splitsing bevat een splitsingstekening die daar onlosmakelijk onderdeel van vormt. In die splitsingstekening wordt de splitsing visueel weergegeven, meer specifiek valt daaruit op te maken wat de gedeeltes van het gebouw zijn die voor afzonderlijk (privé) gebruik door de verschillende appartementseigenaren bestemd zijn.

Inhoud akte

De wet schrijft voor wat in ieder geval in de splitsingsakte opgenomen dient te zijn, zoals de plaatselijke ligging van het gebouw, een nauwkeurige omschrijving van de privé-gedeeltes, de kadastrale aanduiding van de appartementsrechten en een reglement met betrekking tot het gebruik, beheer en onderhoud van gemeenschappelijke gedeeltes.

Splitsingsreglement/modelreglement

Er zijn in de loop der jaren verschillende modelreglementen opgesteld. De meeste recente dateert van 2017.

Afgezien van bepalingen over hoe moet worden omgegaan met de gemeenschappelijke gedeeltes van een gebouw zijn bevat het splitsingsreglement ook regels ten aanzien van schulden en kosten, verzekeringen, het gebruik van de privé-gedeeltes en de oprichting van een Vereniging van Eigenaars (VvE).

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement (vast te stellen door de VvE) kunnen tal van aanvullende regels worden opgenomen ten aanzien van onder meer het gebruik van gemeenschappelijke en/of privé-gedeeltes. Het huishoudelijk reglement kan echter niet in strijd zijn met de splitsingsakte en het daarin opgenomen reglement.

Strijd tussen akte (tekst) en tekening

Aan de akte of tekening kan geen zwaarder gewicht worden toegekend. Bij strijd daartussen zal in onderlinge samenhang bezien moeten worden wat op basis van die stukken (objectief gezien) de meest aannemelijke bedoeling van de bij de splitsing betrokken partijen is geweest. Daarbij kan de feitelijke situatie een rol spelen.

Wijziging van de splitsingakte

Het wijzigen van de akte van splitsing is niet eenvoudig. Alle eigenaren moeten daarmee instemmen. Als het bestuur de voorgestelde wijziging ondersteunt, dan is een meerderheid van 80% vereist. Als een wijziging op onredelijke gronden wordt tegengehouden, dan kan de kantonrechter worden verzocht om een vervangende machtiging. Het verzoek daartoe moet worden gedaan door tenminste 50% van het aantal stemmen.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]