Wet doorstroming huurmarkt

Gepubliceerd op 11-10-2018 — Geschreven door Roderick Beuker

Enige tijd geleden is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. De wet bevat een aantal wijzigingen van regels voor de verhuur van woningen, onder meer ten aanzien van de mogelijke huurprijsverhoging . In het bestek van dit bericht wijs ik kort op de belangrijkste wijziging die al van kracht is: verruiming van de mogelijkheid om woonruimte voor bepaalde tijd te verhuren.

Verhuur woonruimte van maximaal twee jaar mogelijk

Voorheen was verhuur van woonruimte voor bepaalde tijd slechts mogelijk voor een beperkt aantal gevallen. Voortaan kunnen ook buiten die gevallen huurovereenkomsten voor woonruimte voor bepaalde tijd gesloten worden; voor zelfstandige huurwoningen voor maximaal 2 jaar en voor onzelfstandige huurwoningen voor maximaal 5 jaar (artikel 7:271 BW). Een dergelijke huurovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet formeel te worden opgezegd conform de daarvoor geldende vereisten. Wel dient de verhuurder de huurder minimaal een maand (maar niet eerder dan drie maanden) voor het einde van de huurovereenkomst te informeren dat de huurovereenkomst op de overeengekomen datum eindigt. Doet de verhuurder dat niet, dan wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet.

Geen aansluitende overeenkomsten

De verhuurder kan dus wat meer controle krijgen over de periode dat hij aan zijn huurder gebonden is. Die controle kent evenwel grenzen. Zo kunnen er geen aansluitende overeenkomsten voor bepaalde tijd gesloten worden. Ook dan wordt de opvolgende huurovereenkomst aangemerkt als één voor onbepaalde tijd. Verder heeft de huurder de mogelijkheid om een dergelijke overeenkomst tussentijds op te zeggen.

Toetsing huurcommissie

Een bijkomend punt van aandacht is dat de wetgever de periode waarbinnen de huurder de aanvangshuurprijs ter toetsing aan de huurcommissie kan voorleggen voor huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte voor 2 jaar (of korter) heeft verlengd tot uiterlijk 6 maanden na afloop – in plaats van aanvang – van de huurovereenkomst (artikel 7:249 lid 1 BW). Het is derhalve mogelijk dat de verhuurder na afloop van de (mogelijk zelfs verlengde) huurovereenkomst wordt geconfronteerd met een aanzienlijke huurcorrectie. De verhuurder doet er goed aan hier rekening mee te houden, maar het zal niet opwegen tegen de dikwijls gewenste mogelijkheid om een huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde tijd te sluiten.

Advocaat huurrecht

Indien u in verband met het voorgaande vragen of anderszins behoefte aan nadere informatie over koop, huur of ontwikkeling van vastgoed heeft, kunt u uiteraard vrijblijvend bellen of mailen (020 – 2442325 of [email protected]).

Contactformulier

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]